Wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców

9 maja 2024 roku Sejm przyjął projekt ustawy, tzw. „wakacje od ZUS” dla mikroprzedsiębiorców.  W skrócie oznacza to, że właściciel mikroprzedsiębiorstwa dostanie możliwość nie płacenia w jednym dowolnym miesiącu składek ZUS. Dotyczy to oczywiście tylko składek społecznych, czyli składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Składka zdrowotna nadal będzie obowiązkowa i płatna w dotychczas obowiązującym terminie.

Kto będzie mógł skorzystać z wakacji składkowych?

  • Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (w tym samozatrudnieni) wpisana do CEIDG, która ubezpiecza do 10 osób;
  • Przedsiębiorca uzyskujący maksymalne roczne przychody w wysokości 2 mln EUR, czyli tzw. mikroprzedsiębiorca;
  • Ubezpieczony, który w roku złożenia wniosku oraz w roku poprzedzającym dzień złożenia wniosku nie wykonywał działalności na rzecz byłego pracodawcy.

Trzeba spełnić wszystkie te warunki jednocześnie.

Jak złożyć wniosek?

Warunkiem skorzystania z wakacji od ZUS będzie złożenie odpowiedniego wniosku. Trzeba będzie go złożyć wyłącznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (ZUS PUE) w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc, który ma być objęty ulgą składkową. Za miesiąc, kiedy przedsiębiorca będzie korzystał z wakacji składkowych nadal będzie zobowiązany do złożenia odpowiedniej deklaracji rozliczeniowej.

Podczas korzystania z wakacji od ZUS nie będzie potrzeby zawieszania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca będzie mógł normalnie uzyskiwać przychody i wystawić faktury.

Ważne jest również to, że wakacje składkowe dotyczyć będą jedynie samych przedsiębiorców, a nie osób przez niego ubezpieczonych, np. pracowników czy zleceniobiorców.

Za okres wakacji składkowych składki należne, ale nie wpłacone przez przedsiębiorcę, będą sfinansowane z budżetu państwa, ale tylko w minimalnej wartości wymaganej u danego przedsiębiorcy. Nie będzie to miało wpływu na wysokość przyszłej emerytury oraz nie spowoduje wykluczenia ze składki chorobowej. Przedsiębiorca zachowa prawo do zasiłku chorobowego, oczywiście pod warunkiem, że spełnia wszystkie inne wymagane do tego warunki.  Natomiast jeśli przedsiębiorca opłaca składki ZUS od wyżej podstawy, nie będzie mógł dopłacić różnicy, tylko ewentualnie zastosuje mniejszą podstawę albo zrezygnuje ze składania wniosku.

Trzeba również pamiętać, że niezapłacona składka nie pomniejszy podstawy opodatkowania PIT.