Kasowy PIT

Kasowy PIT – Ministerstwo Finansów chce wprowadzić PIT kasowy na zasadzie dobrowolności, od 1 stycznia 2025 roku. Projekt ustawy wprowadzającej kasowy PIT trafił do konsultacji międzyresortowych.

Zgodnie z projektem, podatnik będzie mógł rozliczać PIT metodą kasową, jeśli: 

 • przychody z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w roku bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły równowartości 250 000 euro,
 • w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie prowadzi ksiąg rachunkowych,
 • złoży naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze metody kasowej do 20 lutego roku podatkowego, a w przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia działalności.

Kasowy PIT będą mogli stosować przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek dochodowy:

 • według skali podatkowej (art. 27 ustawy PIT),
 • IP BOX (art. 30ca ustawy PIT),
 • podatek liniowy (art. 30c ustawy PIT),
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • z rozwiązania będą mogły korzystać osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie.

Prawa do kasowego PIT nie będą miały osoby prowadzące działalność gospodarczą, np. w formie spółki cywilnej czy spółki jawnej.

Założenia ustawy:

 • przedsiębiorcy będą płacić PIT dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar albo wykonaną usługę oraz potrącać koszty uzyskania przychodów w dacie zapłaty za otrzymany towar lub wykonaną usługę,
 • przychód będzie powstawał w dacie uregulowania należności, w tym też częściowego (zapłacona zaliczka, przedpłata, rata),
 • po upływie dwóch lat podatnik będzie obowiązany rozpoznać przychód z działalności gospodarczej, nawet jeżeli nie otrzyma od kontrahenta zapłaty za wydany towar lub wykonaną usługę (termin liczy się od dnia wystawienia faktury, rachunku albo zawarcia umowy,
 • podatnik będzie mógł zaliczyć odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów nawet jeżeli jeszcze nie zapłacił, np. za środek trwały, od którego dokonuje tych odpisów,
 • PIT kasowy będzie można stosować wyłącznie do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (przedsiębiorca rozpozna przychód i koszty uzyskania przychodów w sposób kasowy, gdy stroną transakcji będzie inny przedsiębiorca),
 • kasowy PIT będzie dotyczył wyłącznie transakcji udokumentowanych fakturami,
 • stosowanie przez przedsiębiorcę kasowego PIT nie będzie wpływało na sposób rozliczania podatku dochodowego przez jego kontrahentów,
 • wybraną metodę trzeba będzie stosować przez cały rok – nawet jeśli przedsiębiorca zamknie np. w kwietniu jeden biznes, a w lipcu otworzy drugi,
 • utrata prawa kasowego PIT w związku z przekroczeniem limitu, nastąpi dopiero od początku następnego roku podatkowego.

Kasowy PIT – plusy i minusy po wprowadzeniu w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • poprawi się płynność finansową małych i średnich przedsiębiorstw,
 • zmiana pozwoli na opóźnienie płatności podatku do momentu otrzymania należności od kontrahentów,
 • przedsiębiorcy, którzy wybiorą metodę kasową w rozliczeniach PIT, będą musieli zastosować tę zasadę także przy odliczaniu kosztów co oznacza, że przy naliczaniu podstawy opodatkowania będą mogli uwzględnić tylko te faktury, które opłacili. W konsekwencji każdą fakturę: przychodową i kosztową trzeba będzie sprawdzić z rachunkiem bankowym. Konieczne będzie dostosowanie systemów księgowych do nowego sposobu rozliczenia,
 • biura rachunkowe będą mogły zadekretować koszty dopiero na podstawie dobrze opisanego przez przedsiębiorcę wyciągu bankowego, a nie jak obecnie na podstawie dostarczonych faktur (łatwiej będzie o błędy w rozliczeniach),
 • po upływie dwóch lat, licząc od dnia wystawienia faktury, rachunku albo zawarcia umowy, podatnik będzie obowiązany rozpoznać przychód z działalności gospodarczej, nawet jeżeli nie otrzyma od kontrahenta zapłaty za wydany towar lub wykonaną usługę.

Analiza założeń projektu ustawy o kasowym PIT rodzi istotne pytanie:

Gdyby metoda kasowa została wprowadzona w PIT, czy nie powinna być również dostępna dla podatku dochodowego od osób prawnych?

Wiele spółek rozliczających CIT ma niższe przychody niż niektórzy przedsiębiorcy płacący PIT, więc kryterium wysokości przychodów z działalności gospodarczej może być niesprawiedliwe.