Data aktualizacji: 01.02.2021 r.

Niniejszy Regulamin służy określeniu zasad funkcjonowania Systemu EasyDocs i w związku z tym doprecyzowaniu relacji prawnej łączącej podmioty korzystające z tego Systemu z Proxy Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-777), ul. Leonida Teligi 5/8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573461, REGON: 362415195, NIP: 5213704874, kapitał zakładowy: 5 000,00 złotych.

System przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.), tj. dla osób będących osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą zawierających umowę o świadczenie usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą oraz dla osób z nimi współpracujących.

Korzystanie z Systemu oznacza pełną akceptację Regulaminu. Używając Systemu w jakikolwiek sposób, także poprzez korzystanie z Usług, przechodząc proces rejestracji Konta i zaznaczając zgodę na związanie niniejszym Regulaminem, Użytkownik oświadcza, że (i) zapoznał się, zrozumiał i zgadza się na podleganie postanowieniom Regulaminu, (ii) jego zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych pozwala na zawarcie umowy z ProxyPartners, (iii) ma prawo działać w imieniu podmiotu, który reprezentuje i jego oświadczenia są skuteczne. w przypadku gdy Użytkownik nie zgadza się na to, by podlegać przepisom Regulaminu, nie powinien używać Systemu i korzystać z jakichkolwiek Usług.

ProxyPartners udostępnia System, który umożliwia zarządzanie Dokumentami i Danymi, w tym w szczególności przetwarzanie, organizowanie, archiwizowanie Dokumentów a także import, rozpoznawanie i przechowywanie Danych, prezentowanie Danych na Urządzeniach, dokonywanie płatności w oparciu o Dane oraz analizę Danych. Poprawność dokonanych przez System operacji na Dokumentach i Danych, w tym w szczególności kompletność importu oraz poprawność rozpoznanych Danych, w tym Danych stanowiących podstawę do dokonania płatności, wymagają każdorazowej weryfikacji Użytkownika. ProxyPartners nie ponosi odpowiedzialności za błędy Systemu związane z przetwarzaniem Dokumentów i Danych. Wszystkie analizy Danych dokonane przez System mogą pomóc w podejmowaniu decyzji biznesowych przez Użytkowników, jednak nie mogą stanowić jedynej podstawy takich decyzji i powinny być poddawane weryfikacji przez Użytkowników.

1. DEFINICJE

1.1. o ile wskazano inaczej, niżej wymienione pojęcia, zapisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

1.1.1. Abonament – uprawnienie Klienta do korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Systemu w danym okresie rozliczeniowym, nadane przez ProxyPartners, określające w szczególności liczbę dostępów do Systemu, które Klient może przekazać swoim pracownikom/współpracownikom jako Użytkownikom. Abonament może być bezpłatny lub może wymagać uiszczenia Opłaty Abonamentowej.

1.1.2. Aplikacja Desktop – oznacza instalowaną na komputerze aplikację EasyDocs pobieraną ze Strony.

1.1.3. Aplikacja Mobilna – oznacza pobieraną ze Sklepu aplikację mobilną EasyDocs.

1.1.4. Dane – oznacza wszelkie Dane Osobowe Osób Trzecich oraz inne dane niestanowiące Danych Osobowych wprowadzane do Systemu przez Użytkownika, w tym wynikające z Dokumentów, przechowywane w Systemie (dane kontrahentów Klienta, kwoty, terminy, tytuły płatności, numery rachunków bankowych, opisy Dokumentów itp.).

1.1.5. Dane Osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

1.1.6. Dane Osobowe Osób Trzecich – oznaczają Dane Osobowe osób trzecich, w tym klientów i kontrahentów Klienta wprowadzane przez Użytkowników do Systemu, w tym zawarte w Dokumentach, niebędące Danymi Osobowymi Użytkowników.

1.1.7. Dane Osobowe Użytkownika – oznaczają Dane Osobowe Użytkowników podawane przy zakładaniu Konta w Formularzu, niezbędne do korzystania z Systemu.

1.1.8. Dokument – oznacza dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający Dane.

1.1.9. Formularz – oznacza wydzielony w Systemie kwestionariusz, za pomocą którego ProxyPartners pozyskuje Dane Osobowe Użytkownika niezbędne do założenia Konta.

1.1.10. Hasło – oznacza narzędzie weryfikacyjne Użytkownika umożliwiające dostęp do Konta, które stanowi ciąg znaków możliwych do wprowadzenia przy pomocy klawiatury Urządzenia lub Urządzenia Mobilnego, umożliwiającego wpisywanie komunikatów tekstowych, w liczbie i konfiguracji wymyślonej przez Użytkownika, jednak składające się z co najmniej 8 znaków i zawierające przynajmniej jedną dużą literę, przynajmniej jedną małą literę i przynajmniej jedną cyfrę.

1.1.11. Inne Strony – oznacza strony internetowe inne niż Strona.

1.1.12. Klient – oznacza Użytkownika, który posiada Abonament.

1.1.13. Konto – oznacza zindywidualizowany panel służący Użytkownikowi do korzystania z Systemu, w szczególności poprzez korzystanie z Usług, wykorzystywanie funkcjonalności Systemu, wprowadzanie, przeglądanie i archiwizowanie Dokumentów i Danych.

1.1.14. Licencja – oznacza niewyłączne prawo Klienta do korzystania na własny użytek z Systemu w zakresie funkcjonalności przez niego udostępnianych.

1.1.15. Link – oznacza hiperłącze odsyłające do Innej Strony.

1.1.16. Login – oznacza narzędzie weryfikacyjne Użytkownika, umożliwiające dostęp do Konta, którym jest adres e-mail Użytkownika.

1.1.17. Odwiedzający – oznacza podmiot przeglądający Stronę.

1.1.18. Opłata Abonamentowa – opłata uiszczana przez Klienta za korzystanie z Usług w danym okresie rozliczeniowym, ustalona zgodnie z cennikiem zawartym na Stronie, obowiązującym w chwili zamawiania Abonamentu, oznaczana w walucie polskiej powiększona o wysokość podatku od towarów i usług oraz wszelkich innych opłat wynikających z obowiązującego prawa.

1.1.19. Polityka Prywatności – oznacza Politykę Prywatności, która określa zasady przetwarzania Danych Osobowych, w tym Danych Osobowych Użytkowników przez ProxyPartners jako admnistratora, dostępną pod adresem internetowym: https://easydocs.pl/polityka-prywatnosci.

1.1.20. Powiadomienie – oznacza alert lub inny rodzaj wiadomości wysyłany Użytkownikowi w ramach Systemu.

1.1.21. ProxyPartners – oznacza podmiot zarządzający Systemem, czyli Proxy Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-777), ul. Leonida Teligi 5/8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573461, REGON: 362415195, NIP: 5213704874, kapitał zakładowy: 5 000,00 złotych.

1.1.22. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Systemu znajdujący się pod adresem https://easydocs.pl/regulamin.

1.1.23. Serwis – oznacza serwis internetowy (aplikację webową) EasyDocs dostępny pod adresem https://app.easydocs.pl.

1.1.24. Sklep – oznacza platformę umożliwiającą pobranie Aplikacji Mobilnej na Urządzenie Mobilne, w szczególności Apple App Store lub Google Play.

1.1.25. Strona – oznacza stronę internetową zlokalizowaną pod adresem https://easydocs.pl.

1.1.26. System – oznacza łącznie Serwis, Aplikację Mobilną, Aplikację Desktop oraz Stronę.

1.1.27. Urządzenie – oznacza urządzenie takie jak komputer lub inny rodzaj sprzętu elektronicznego, który obsługuje Aplikację Desktop, Serwis oraz umożliwia przeglądanie stron internetowych, w tym Strony.

1.1.28. Urządzenie Mobilne – oznacza urządzenie przenośne, takie jak telefon, smartfon, tablet lub inny rodzaj sprzętu elektronicznego, który obsługuje Aplikację Mobilną.

1.1.29. Usługi – oznacza usługi świadczone przez ProxyPartners dostępne za pośrednictwem Systemu, w tym w szczególności usługi zarządzania Dokumentami i Danymi.

1.1.30. Użytkownik – oznacza podmiot, który posiada Konto.

1.1.31. Własność Intelektualna – oznacza wszelkie oznaczenia, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, utwory oraz inne uzewnętrznione przejawy twórczej działalności, które stanowią przedmiot praw wyłącznych przysługujących ProxyPartners lub jego Współpracownikom.

1.1.32. Współpracownik – oznacza podmiot współpracujący z ProxyPartners, w tym w szczególności dostawcę, który świadczy usługi na rzecz ProxyPartners.

1.1.33. Zamówienie – oznacza zaakceptowane przez ProxyPartners oświadczenie woli Użytkownika, Odwiedzającego lub Klienta, które prowadzi do powstania pomiędzy Użytkownikiem/Odwiedzającym lub Klientem a ProxyPartners wzajemnych obowiązków, w tym w szczególności – po stronie Klienta, Użytkownika lub Odwiedzającego – do zapłaty Opłaty Abonamentowej i ewentualnie innych dookreślonych kosztów oraz – po stronie ProxyPartners – do udzielenia dostępu do Konta i udzielenia Licencji.

1.2. Powyższe definicje zachowują swoje znaczenie niezależnie od tego, czy zostały wyrażone w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej.

2. ZASADY OGÓLNE

2.1. Korzystanie z Systemu oznacza pełną akceptację Regulaminu.

2.2. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie stosunków pomiędzy ProxyPartners a Odwiedzającym, Użytkownikiem lub Klientem.

2.3. Każdy korzystający z Systemu jest zobowiązany do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, wynikającym z Regulaminu.

2.4. Korzystanie z Systemu jest możliwe, o ile Urządzenie spełnia łącznie następujące minimalne wymogi techniczne:

a) posiada system operacyjny Windows (od wersji 10) lub macOS (od wersji 10.13);

b) posiada dostęp do Internetu;

c) umożliwia uruchomienie jednej z następujących przeglądarek internetowych:

a. Google Chrome,

b. Firefox,

c. Safari,

d. Edge,

a używana wersja przeglądarki jest nie starsza niż jeden rok.

2.5. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe, o ile Urządzenie Mobilne spełnia następujące minimalne wymogi techniczne:

a) posiada system Android (od wersji 9.0) lub iOS (od wersji 12.0);

b) posiada dostęp do Internetu.

2.6. ProxyPartners w ramach świadczonych Usług może wysyłać bezpośrednio Powiadomienia. Użytkownik lub Klient ma możliwość zarządzania Powiadomieniami poprzez stosowne ustawienia w ramach Konta.

3. KONTO

3.1. ZAŁOŻENIE

3.1.1. Założenie Konta jest możliwe w Serwisie.

3.1.2. Klient poprzez opcję dostępną w ramach Konta wskazuje adresy e-mail osób, które powinny uzyskać dostęp do Systemu w ramach Abonamentu Klienta. ProxyPartners wysyła takim osobom wiadomość zawierającą informację o udzieleniu dostępu oraz krokach koniecznych do założenia Konta wraz z linkiem przekierowującym do Formularza.

3.1.3. Do założenia Konta niezbędne jest wypełnienie Formularza i jego zatwierdzenie, oraz potwierdzenie faktu zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności a także wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika w celu korzystania z Systemu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika w celu korzystania z Systemu nie jest obowiązkowe, ale uniemożliwi korzystanie z Systemu przez Użytkownika.

3.1.4. Osoba wpisująca dane w Formularzu ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki ich nieprawdziwości, niepoprawności, niekompletności lub innego rodzaju wadliwości.

3.1.5. Po wykonaniu kroków, o których mowa w Sekcji 3.1.3, ProxyPartners wysyła na adres e-mail wskazany w Formularzu link aktywacyjny.

3.1.6. Korzystanie z Konta staje się możliwe po kliknięciu w link aktywacyjny i wyświetleniu się informacji, że doszło do aktywacji Konta.

3.2. KORZYSTANIE

3.2.1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta przy pomocy Loginu i Hasła, które podał na etapie wypełniania Formularza.

3.2.2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Konta w takim zakresie, w jakim wynika to z przeznaczenia Konta i uprawnień nadanych przez Klienta. w szczególności za pośrednictwem Konta jest możliwe:

a) korzystanie z Usług,

b) zarządzanie Danymi i Dokumentami,

c) zmiana Danych Osobowych Użytkownika oraz danych Klienta,

d) nadawanie dostępów do Systemu pracownikom/współpracownikom i definiowanie ich uprawnień,

e) usunięcie Konta.

3.2.3. Niezałożenie Konta uniemożliwia korzystanie z Usług.

3.2.4. Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z ProxyPartners w przypadku powzięcia podejrzenia jakiegokolwiek nieautoryzowanego dostępu do Konta lub do Hasła.

3.3. ODZYSKIWANIE UTRACONEGO DOSTĘPU

3.3.1. w przypadku niemożliwości zalogowania się do Konta z powodu utraty lub zapomnienia Hasła, Użytkownik może skorzystać z opcji „Zapomniałem hasła” (poprzez naciśnięcie przycisku tak oznaczonego) dostępnej w oknie logowania do Aplikacji Mobilnej lub Serwisu.

3.3.2. w przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji „Zapomniałem hasła”, ProxyPartners wysyła na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji, wiadomość zawierającą link przekierowujący do strony www, na której Użytkownik będzie mógł zdefiniować nowe Hasło do Konta.

3.4. USUNIĘCIE KONTA

3.4.1. Usunięcie Konta oznacza usunięcie powiązania pomiędzy Loginem i Hasłem a Dokumentami i Danymi zgromadzonymi w ramach Konta. Po usunięciu Konta wpisanie Loginu i Hasła w panelu logowania powoduje przekierowanie na stronę www z komunikatem „Konto jest nieaktywne”. Dane i Dokumenty wprowadzone w ramach deaktywowanego Konta są usuwane wraz z deaktywacją Konta i nie są przechowywane przez ProxyPartners , a Użytkownik usuniętego Konta nie ma do nich dostępu. Założenie nowego Konta w Systemie za pośrednictwem tożsamego Loginu z Loginem usuniętego Konta nie spowoduje, że Użytkownik odzyska dostęp do Danych i Dokumentów wprowadzonych do Systemu w ramach usuniętego Konta.

3.4.2. Konto może zostać usunięte na skutek dyspozycji złożonej poprzez wybór stosownej opcji przez Użytkownika za pośrednictwem Konta lub przez Klienta, który udzielał dostępu do Systemu Użytkownikowi tego Konta.

3.4.3. Konto Klienta oraz powiązane z nim Konta Użytkowników mogą zostać zablokowane przez ProxyPartners w przypadku nieopłacenia przez Klienta wymaganej Opłaty Abonamentowej za kolejny okres rozliczeniowy. Zablokowanie Konta skutkuje brakiem możliwości dostępu do Konta za pośrednictwem Loginu i Hasła. Po zablokowaniu Konta ProxyPartners wysyła na adres e-mail Użytkownika wiadomość o blokadzie i o tym, że w przypadku niepodjęcia aktywności, w tym w szczególności opłacenia Opłaty Abonamentowej, Konto zostanie usunięte po upływie 6 miesięcy od wysłania tej wiadomości, ze skutkiem wskazanym w Sekcji 3.4.1 powyżej. Po opłaceniu Opłaty Abonamentowej przed upłynięciem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Konto Klienta oraz powiązane z nim Konta Użytkowników zostają odblokowane.

3.4.4. ProxyPartners może usunąć konto Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu. Przed usunięciem Konta ProxyPartners wysyła do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej monit z żądaniem zaprzestania naruszeń w określonym co najmniej 7-dniowym terminie oraz z informacją, że w razie niezaprzestania tych naruszeń w tym terminie Konto zostanie usunięte. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa powyżej, ProxyPartners usuwa Konto i – w przypadku gdy jest to konto Użytkownika powiązane z kontem Klienta – wysyła stosowną informację za pośrednictwem poczty elektronicznej do tego Klienta.

3.4.5. ProxyPartners nie musi wysyłać monitu, o którym mowa w Sekcji 3.4.4, jeżeli naruszenie ma charakter oczywiście umyślny, w szczególności gdy:

a) zmierza ono do wykorzystania Systemu w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami,

b) nosi ono znamiona działalności przestępczej,

c) zmierza ono do wyłudzenia Danych, zainfekowania złośliwym oprogramowaniem, bezprawnej modyfikacji treści zamieszczonych w Systemie lub w inny sposób technologicznie narusza lub zagraża w szczególności dobrom osobistym, ochronie danych osobowych, prywatności, tajemnicy przedsiębiorstwa lub innego rodzaju zasługującym na ochronę interesom Użytkowników, lub ProxyPartners, a także podmiotów trzecich,

d) jest prawdopodobne, że stanowi ono czyn nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwą praktykę rynkową,

e) narusza ono prawa do Własności Intelektualnej.

3.4.6. w przypadkach, o których mowa w Sekcjach 3.4.3 i 3.4.4, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w stosunku do decyzji ProxyPartners. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez ProxyPartners w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Decyzja zapadła w następstwie rozpatrzenia reklamacji ma walor ostateczności. w przypadku potrzeby wydłużenia terminu potrzebnego na rozpatrzenie reklamacji, ProxyPartners poinformuje o tym Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

4. ABONAMENT

4.1. Abonament zamawia się przy użyciu stosownych funkcjonalności w Serwisie, po zalogowaniu się do Konta Klienta jako jego administrator.

4.2. w celu opłacenia Zamówienia należy zaakceptować wyliczenie kwoty Opłaty Abonamentowej, wynikające z wybranego na etapie rejestracji Klienta pakietu oraz zarejestrowanej liczby Użytkowników, poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.3. ProxyPartners nie odpowiada za jakiekolwiek dodatkowe opłaty w tym podatki nałożone przez odpowiednie organy kraju, w którym ma swoją siedzibę podmiot składający Zamówienie. Dokonanie zapłaty tych dodatkowych kosztów pozostaje odpowiedzialnością podmiotu składającego Zamówienie.

4.4. Złożenie Zamówienia zostanie potwierdzone wiadomością e-mail wysłaną przez ProxyPartners na adres e-mail administratora, o którym mowa w Sekcji 4.1, z którego Konta dokonywane jest Zamówienie.

4.5. Przy płatności kartą przedłużenie Abonamentu na kolejne okresy będzie dokonywane automatycznie poprzez pobieranie kwoty odpowiadającej Opłacie Abonamentowej z karty płatniczej, którą dokonano zapłaty pierwszej Opłaty Abonamentowej.

5. PŁATNOŚĆ

5.1. Na etapie składania Zamówienia możliwy jest wybór jednej spośród następujących form płatności:

a) przy użyciu karty płatniczej kredytowej,

b) przy użyciu karty płatniczej debetowej.

5.2. ProxyPartners nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez dostawcę usług płatniczych. Użytkownik w szczególności powinien zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez taki podmiot.

6. LICENCJA

6.1. z chwilą założenia Konta i opłacenia Opłaty Abonamentowej – jeśli jest wymagana, Klient otrzymuje Licencję na korzystanie z Systemu zgodnie z wybranym Abonamentem na warunkach określonych w niniejszej Sekcji 6 z zastrzeżeniem warunków licencji podmiotów trzecich, wskazanych na stronie https://easydocs.pl/licencje-zewnetrzne. Zastrzega się, że pobranie Aplikacji Mobilnej ze Sklepu może łączyć się z koniecznością zaakceptowania regulaminu Sklepu.

6.2. Licencja ma charakter ograniczony, nieprzenoszalny, odwołalny, niewyłączny i zostaje udzielona na czas zgodny z wybranym Abonamentem. Klient jest uprawniony do udzielania sublicencji swoim pracownikom lub współpracownikom na korzystanie z Systemu poprzez nadawanie im dostępów do Systemu. Liczbę Użytkowników, którym Klient może nadać dostęp do Systemu, określa zakres Abonamentu.

6.3. Licencja zostaje udzielona jedynie na następujących polach eksploatacji:

a) pobieranie i instalowanie Aplikacji Mobilnej na Urządzeniach Mobilnych,

b) pobieranie i instalowanie Aplikacji Desktop na Urządzeniach,

c) korzystanie z Systemu wyłącznie na użytek własny, komercyjny – zgodnie z przeznaczeniem.

6.4. Korzystanie z jakiegokolwiek innego niż System oprogramowania podlega zasadom wynikającym z Regulaminu (stosuje się do niego odpowiednio postanowienia Sekcji 6.1–6.3) lub zasadom określonym przez dostawców takiego oprogramowania zgodnie z Sekcją 2.2.

6.5. Użytkownik w szczególności nie jest uprawniony do wykonywania w stosunku do Aplikacji Mobilnej, Aplikacji Desktop i Serwisu inżynierii odwrotnej (reverse engineering), kopiowania, modyfikacji lub innego rodzaju przerabiania Aplikacji Mobilnej, Aplikacji Desktop lub Serwisu ani wprowadzania Aplikacji Mobilnej, Aplikacji Desktop lub Serwisu w postaci oryginalnej lub przerobionej do obrotu.

7. WSPARCIE

7.1. ProxyPartners dokłada należytych starań, aby wspierać Odwiedzających, Użytkowników i Klientów w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem Systemu, jak również podejmuje działania mające na celu poprawę jakości funkcjonowania Systemu i świadczenia Usług, w tym minimalizację czasu niedostępności Usług, w oparciu o uwagi zgłaszane przez te podmioty jak i wewnętrzny monitoring funkcjonowania Usług.

7.2. Zgłaszanie wszelkich próśb, propozycji, a także innych kwestii wymagających współdziałania ze strony ProxyPartners, możliwe jest za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] bądź formularza w Serwisie.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROXYPARTNERS

8.1.1. ProxyPartners ponosi odpowiedzialność tylko za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Regulaminu wyłącznie w zakresie ograniczonym do szkody rzeczywiście poniesionej i z wyłączeniem utraconych korzyści, z zastrzeżeniem postanowień Sekcji 8.1.2–8.1.4 i 9.2.3 poniżej. Odpowiedzialność, o której mowa powyżej, zachodzi jedynie w sytuacji, gdy powstała szkoda jest efektem umyślnego działania albo rażącego niedbalstwa ProxyPartners.

8.1.2. ProxyPartners nie ponosi odpowiedzialności za błędy Systemu związane z przetwarzaniem Dokumentów i Danych. Poprawność dokonanych przez System operacji na Dokumentach i Danych, w tym w szczególności kompletność importu oraz poprawność rozpoznawania Danych wymagają każdorazowej weryfikacji Użytkownika. ProxyPartners nie ponosi odpowiedzialności za dokonywane przez System analizy Danych. Analizy Danych dokonane przez System mogą pomóc w podejmowaniu decyzji biznesowych przez Użytkowników, jednak nie mogą stanowić jedynej podstawy takich decyzji i powinny być poddawane weryfikacji Użytkowników.

8.1.3. ProxyPartners nie ponosi odpowiedzialności za skutki zainstalowania lub przesłania do Systemu jakiegokolwiek złośliwego oprogramowania, wyłudzenia Danych lub innych podobnych praktyk przedsięwziętych przez inne podmioty, w tym także przez Odwiedzających lub Użytkowników.

8.1.4. ProxyPartners nie ponosi odpowiedzialności za skutki wystąpienia zjawisk określanych mianem siły wyższej, w tym w szczególności przerw w dostawie energii, pożarów, zjawisk atmosferycznych, wojen, rozruchów, strajków oraz innych podobnych zdarzeń, na których zaistnienie ProxyPartners nie ma wpływu.

8.2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODWIEDZAJĄCEGO/UŻYTKOWNIKA/KLIENTA

8.2.1. Klient przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za skutki korzystania z Systemu przez Klienta albo przez Użytkowników lub inne osoby, którym Klient udzielił dostępu do Systemu, w tym w szczególności przez swoich pracowników lub współpracowników.

8.2.2. Odwiedzający oraz Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki uprawnionego lub nieuprawnionego rozpowszechniania jakichkolwiek treści dostępnych w Systemie. Dotyczy to w szczególności Własności Intelektualnej. Odpowiedzialność obejmuje w szczególności zwolnienie ProxyPartners z wszelkich roszczeń z tego tytułu, jeżeli takie zostaną wobec ProxyPartners wysunięte.

9. OCHRONA DANYCH i BEZPIECZEŃSTWO

9.1. DANE OSOBOWE

9.1.1. ProxyPartners przetwarza Dane Osobowe Użytkowników z dołożeniem należytej staranności i przy zapewnieniu adekwatnych technicznych oraz organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

9.1.2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony Danych Osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności.

9.1.3. w cel ochrony Danych Osobowych Osób Trzecich wprowadzanych przez Użytkowników do Systemu Proxy Partners oraz Klient zawierają stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych administrowanych przez Klienta.

9.1.4. w celu weryfikacji Danych ProxyPartners może korzystać z Innych Stron, w szczególności https://wl-api.mf.gov.pl.

9.2. BEZPIECZEŃSTWO

9.2.1. ProxyPartners nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz zasady ochrony Danych Osobowych i prywatności na Innych Stronach, w tym również na tych, do których odsyłają Linki lub z których System korzysta w celu weryfikacji Danych. ProxyPartners nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z przeglądania Innych Stron lub zamieszczania na nich jakichkolwiek Danych Osobowych lub innych informacji.

9.2.2. ProxyPartners zaleca zapoznanie się z zasadami dotyczącymi ochrony Danych Osobowych i prywatności na Innych Stronach, w tym również na tych, do których odsyłają Linki lub z których System korzysta w celu weryfikacji Danych, przed rozpoczęciem korzystania z nich, a w szczególności przed udostępnieniem na Innych Stronach swoich Danych Osobowych lub innych Danych.

9.2.3. ProxyPartners zaleca zainstalowanie na Urządzeniu i Urządzeniu Mobilnym odpowiedniego oprogramowania antywirusowego. ProxyPartners nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki wynikające z zamieszczenia przez inne osoby na Stronie lub Innych Stronach złośliwego oprogramowania, wyłudzenia Danych lub innego rodzaju działań niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami. Odpowiedzialność ProxyPartners zachodzi wówczas wyłącznie w przypadku zaistnienia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ProxyPartners.

9.2.4. Zakazane jest publikowanie na Stronie jakichkolwiek treści, które mogłyby doprowadzić do szkody po stronie ProxyPartners, Współpracowników lub innych podmiotów. Zakazane jest ponadto publikowanie na Stronie jakichkolwiek treści w miejscach innych niż wyraźnie do tego celu wskazane. Podmiot publikujący jakąkolwiek treść na Stronie ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikające z takiej publikacji. Powyższe dotyczy w szczególności zamieszczania na Stronie jakiegokolwiek złośliwego oprogramowania, ale również treści niepożądanych, w szczególności z uwagi na charakter nawołujący do nienawiści na jakimkolwiek tle, w szczególności na tle rasowym, religijnym czy narodowym.

10. PRZERWY SERWISOWE

10.1. ProxyPartners zastrzega sobie możliwość wprowadzania przerw w działaniu Systemu lub jego określonych funkcjonalności. w przypadku powstania zamiaru wdrożenia przerwy, ProxyPartners powiadomi o tym Użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz zamieści stosowną informację lub komunikat na Stronie, w Aplikacji Mobilnej i Serwisie co najmniej 3 dni przed datą planowanego wprowadzenia przerwy.

10.2. w razie wystąpienia niezamierzonych przerw w funkcjonowaniu Systemu lub jego określonych funkcjonalności ProxyPartners niezwłocznie poinformuje o tym Użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz zamieści stosowną informację lub komunikat na Stronie, w Aplikacji Mobilnej i Serwisie.

10.3. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na to, że Usługi, w tym zdalny dostęp i Powiadomienia dostępne w Systemie nie są w 100% niezawodne. ProxyPartners nie gwarantuje, że Użytkownik będzie otrzymywać Powiadomienia w każdym momencie, w którym powinny być wysłane.

11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

11.1. Wszelkie prawa do Własności Intelektualnej Systemu, w tym w szczególności do zdjęć, opisów, informacji, komunikatów, wykresów czy diagramów przysługują wyłącznie ProxyPartners bądź korzysta on z nich na podstawie licencji od podmiotu, któremu przysługują.

11.2. Odwiedzający, Użytkownik lub Klient, korzystając z Systemu, nie nabywa żadnych praw do Własności Intelektualnej. Zabrania się wykorzystywania Własności Intelektualnej do celów innych niż wynikające z dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11.3. Odwiedzający, Użytkownik lub Klient odpowiada za wszelkie szkody wynikające z naruszenia praw do Własności Intelektualnej, w tym w szczególności za nieuprawnione rozpowszechnianie, kopiowanie lub udostępnianie. Odpowiedzialność obejmuje w szczególności zwolnienie z roszczeń innych osób, skierowanych przeciwko ProxyPartners w wyniku działań Odwiedzającego, Użytkownika lub Klienta.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Poprzez akceptację Regulaminu zgodnie z Sekcją 3.1.3. powyżej Klient wyraża zgodę i upoważnia ProxyPartners do wymieniania Klienta jako klienta ProxyPartners w materiałach marketingowych oraz na stronie internetowej ProxyPartners wraz z prezentacją logo firmy Klienta z ogólnym odniesieniem do rodzaju świadczonych na rzecz Klienta przez ProxyPartners Usług.

12.2. Wszelkie pytania, problemy, uwagi, reklamacje oraz wątpliwości należy zgłaszać ProxyPartners za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].

12.3. System nie jest przeznaczony dla osób, które nie ukończyły 16. roku życia.

12.4. ProxyPartners posiada prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. ProxyPartners jest zobowiązany do powiadomienia Odwiedzających i Użytkowników o dokonanych zmianach w treści Regulaminu. Stosowanie Regulaminu w zmienionym brzmieniu następuje po upływie 7 dni od dnia wysłania przez ProxyPartners informacji o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy rejestracji Konta i umieszczeniu informacji o zmianie Regulaminu na Stronie.

12.5. Regulamin jest jedynym (razem z Polityką Prywatności) dokumentem określającym zasady świadczenia Usług przez ProxyPartners. w zakresie nieuregulowanym Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego.